คำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ UCC THAILAND

UCC THAILAND เข้าใจเป็นอย่างดีว่าความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ และคุณให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการใช้งานหรือแบ่งปันผ่านระบบออนไลน์ เราให้ความเคารพและคุณค่าต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราทุกคน (www.ucc-apac.com ต่อจากนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์ของเรา”) และเราจะเก็บรวมรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น รวมถึงจะใช้กระบวนการที่มีความสอดคล้องกับข้อผูกมัดและสิทธิ์ของคุณภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDDA”)

กรุณาอ่านคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การยินยอมตามถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก หากคุณไม่ยินยอมหรือเห็นชอบกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเราในทันที

หมายเหตุสำหรับถ้อยแถลงด้านความเป็นส่วนตัว

ถ้อยแถงด้านความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ทาง UCC APAC ไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเว็บไซต์อื่นๆ ดังนั้นเราขอให้คุณทำการตรวจสอบนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อนมอบข้อมูลใดๆ UCC APAC ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำ ละเลย การใช้งานคุกกี้ รวมถึงกระบวนการด้านความปลอดภัยอื่นที่มีการใช้งานโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าจะมีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราก็ตาม

ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ผ่านข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว หรือผ่านการใช้งานร่วมกับข้อมูลอื่นๆ ที่ UCC APAC มี หรือมีแนวโน้มที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมจากคุณประกอบด้วยชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนได้ อาทิ ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ) สัญชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานะสมรส ภาพถ่ายและข้อมูลประเภทภาพและเสียงอื่นๆ หรือข้อมูลการจ้างงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติแล้ว UCC APAC จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเว้นแต่คุณจะยินยอมมอบข้อมูลดังกล่าวด้วยความสมัครใจโดยตรง หรือผ่านตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากคุณในการยินยอมมอบข้อมูลดังกล่าว

เรารวบรวม ใช้งาน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ดังต่อไปนี้:

(ก) ระบุตัวตนของคุณ; (ข) ตอบสนอง จัดการ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อสอบถาม คำขอ การใช้งาน ข้อร้องทุกข์ และความคิดเห็นต่างๆ จากคุณ; (ค) กระทำการวิเคราะห์ วิจัย ติดตามผล และการฝึกอบรมภายในเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ UCC APAC นำเสนอให้คุณ; (ง) วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และการบริโภคข้อมูล เพื่อศึกษารูปแบบโดยทั่วไปและแนวโน้มในการใช้งานหรือบริโภค รวมถึงทำความเข้าใจความต้องการและ/หรือข้อกังวลของคุณให้ดียิ่งขึ้น; (จ) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ หรือข้อกำหนดใดๆ หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใดๆ และ/หรือ หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย; (ฉ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คุณได้มีการมอบข้อมูลให้; และ (ช) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับรายละเอียดตามด้านบน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการเปิดเผยต่อหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของ UCC APAC (ทั้งภายในและภายนอกประเทศสิงคโปร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการดำเนินตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ด้านบน หากมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอน จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศสิงคโปร์ เราจะทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายที่มีการรับมอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ดำเนินการป้องกันตามมาตรฐานที่เทียบเท่าความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้คือชุดข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บภายในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้งานปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วคุกกี้ใช้สำหรับติดตามความพึงพอใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเว็บไซต์นั้น เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเว็บไซต์ของเรา อาทิ ข้อมูลของจำนวนผู้เข้าชม หน้าเว็บเพจที่เข้าใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ฯลฯ ผ่านการใช้งานคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้มีการเก็บรวบรวมในแบบผลรวมและไม่มีการระบุตัวตน หมายความว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและมีการรวบรวมโดยใช้ล็อกและคุกกี้ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ของเราไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ยกเว้นคุณจะมอบข้อมูลดังกล่าว การเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเรา หมายความว่าคุณได้ยินยอมให้มีการจัดเก็บคุกกี้ เทคโนโลยีการจัดเก็บภายในอื่นๆ รวมถึงบีคอน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณยินยอมให้มีการเข้าถึงคุกกี้ เทคโนโลยีการจัดเก็บภายใน บีคอน และข้อมูลเหล่านี้โดยเราหรือตัวแทนของเรา

การเก็บรักษา เข้าถึง และการถอนข้อมูลส่วนบุคคล

UCCAP อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หรือตามระยะเวลาที่กำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลตามรายละเอียดด้านล่างได้ หากคุณมีความประสงค์ที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมในการให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุด้านบน; หรือ (ข) ยื่นขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ภายในบันทึกของ UCCAP; หรือ (ค) แก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลของคุณภายในบันทึกของ UCCAP ให้ถูกต้อง

Data Protection Officer

UCC Asia Pacific Pte Ltd
Address: 36 Robinson Rd, #22-00 City House, (S) 068877
Email: [email protected]

ถ้อยแถลงด้านความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และจะมีการแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ของเรา

Back to top